Regulamin

REGULAMIN BIEGU CHARYTATYWNEGO
„Bieg po życie bez respiratora”

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Biegu Charytatywnego „Bieg po życie bez respiratora” zwanego dalej Biegiem.
2.Cele Biegu:
• pozyskanie środków na operację dla Julii Maćkowiak;
• popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej w każdym wieku.
3. Organizator Biegu: Komitet Społeczny „Oddech Julki” (kamila_pawlak@op.pl)

II. TERMIN I MIEJSCE

1.Bieg odbędzie się w dniu 19 września 2020 r. (sobota), start biegu głównego godz. 12:00, w Parku na Stawach Stefańskiego. Start biegu towarzyszącego 1km godz 13:00.
2. Dokładna trasa Biegu i Marszobiegu oraz lokalizacja Biura Zawodów widoczna na załączonej mapie.

III. PROGRAM IMPREZY

1.W ramach Biegu przeprowadzone zostaną biegi na dystansach:
• BIEG TOWARZYSZĄCY
(około 1 km);
• BIEG GŁÓWNY
(dwa okrążenia około 2,5km).
2. Planowane są również dodatkowe inicjatywy będące integralną częścią Biegu – szczegóły będą na bieżąco podawane na stronie wydarzenia na Facebooku.

IV.WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU GŁÓWNYM I BIEGU DLA DZECI I RODZIN Z WÓZKAMI

1. Bieg Charytatywny „Bieg po życie bez respiratora” ma charakter otwarty. Uczestnikiem Biegu Głównego może zostać każda osoba fizyczna, która do dnia 9 sierpnia 2020 r. ukończy 16 lat. W biegu dla dzieci i rodzin nie ma ograniczeń wiekowych.
2. Uczestnicy niepełnoletni, którzy w dniu biegu nie ukończyli 18 lat mogą brać udział w biegu za pisemną zgodą i obecnością rodzica lub opiekuna prawnego w dniu biegu.
3. Warunkiem udziału w Biegu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: Bieg dla Julki (zakładka zapisy), uiszczenie wymaganej opłaty startowej oraz weryfikacja w biurze zawodów. O ewentualnych wolnych miejscach organizator poinformuje na funpagu biegu. Zapisy online aktywne będą od dnia 01.08.2020 od godziny 12:00 do dnia 31.08.2020 do godziny 20:00
4 .Dokonanie zapisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy są zobowiązani okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz złożyć podpis na formularzu startowym.
6.Warunkiem dopuszczenia do udziału w Biegu jest przedstawienie przez zawodnika aktualnego zaświadczenia lekarskiego lub podpisanie przez niego oświadczenia o braku przeciwskazań do udziału w Biegu, którego wzór będzie dostępny w Biurze Zawodów.
7.Uczestnicy dokonując rejestracji oświadczają, że startują w Biegu na własną odpowiedzialność oraz są świadomi niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego typu wydarzenia.
8.Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazane jest, aby każdy uczestnik ubezpieczył się od NNW we własnym zakresie. W przypadku zaistnienia w trakcie trwania imprezy jakichkolwiek zdarzeń losowych Uczestnicy nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora z tego tytułu.
9.Organizator zastrzega sobie, a także Partnerom Biegu prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie.

V. LIMIT UCZESTNIKÓW

Organizator ustala limit uczestników – 150 osób- 120 osób w biegu głównym i 30 osób w biegu towarzyszącym

VI. OPŁATY STARTOWE

1.Wysokość minimalnej opłaty startowej dla jednego zawodnika:
•BIEG GŁÓWNY: 40 złotych(lub więcej*);
•BIEG DLA DZIECI I RODZIN Z WÓZKAMI: 10 złotych
*Z uwagi na charytatywny charakter Biegu mogą Państwo wpłacać kwotę wyższą niż przewidziane opłaty startowe.
2.Opłatę startową należy wpłacić na konto:
Krzysztof Maćkowiak – Komitet Społeczny „Oddech Julki”
66 1140 2004 0000 3302 7756 3073
Po dokonanej wpłacie należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres:
Kamila_pawlak@op.pl , podając imię i nazwisko zarejestrowanej osoby, za którą została dokonana opłata – tylko i wyłącznie na tej podstawie opłata startowa zostanie zweryfikowana.
4.W dniu zawodów opłaty oraz datki dla Julki będą zbierane do specjalnie przygotowanych puszek organizatora zbiórki.
5.Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

1.Organizator gwarantuje numer startowy oraz pamiątkowy medal na mecie. Zawartość pakietów startowych będzie uzależniona od pozyskanych Sponsorów/Partnerów Biegu.
2.Uczestnicy będą mogli skorzystać z depozytu znajdującego się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora w dniu zawodów. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. Organizator zabrania pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Osoby, które nie zastosują się do zakazu robią to na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada również za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.
3.Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną podczas trwania imprezy. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania Biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
3.Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Biegu spowodowane przez uczestników imprezy lub osoby postronne. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
4.Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego oraz stosowania się do poleceń służb porządkowych i osób zabezpieczających trasę Biegu.
5.Organizator ma prawo usunąć z trasy Biegu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
7.Organizator zastrzega sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji Regulaminu w sytuacjach spornych.
8.W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

HARMONOGRAM
10:00 Otwarcie biura zawodów
11:30 Zamknięcie biura zawodów
11:45 Rozgrzewka
12:00 Start biegu głównego
12:30 Zamknięcie biura zawodów bieg towarzyszący
13:00 Start biegu Towarzyszącego
14:00 Zakończenie imprezy